Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Terapia pedagogiczna

Centrum Rozwoju Osobistego

Terapia pedagogiczna

Jeśli twoje dziecko:

 • niechętnie chodzi do szkoły;
 • napotyka na niepowodzenia szkolne;
 • meczy się przy czytaniu i pisaniu;
 • niechętnie odrabia prace domowe;
 • ma problemy z ortografią;
 • ma zdiagnozowaną lub podejrzewasz u niego dysleksję rozwojową, dysgrafię, dysortografię czy też dyskalkulię…

…zapraszamy na zajęcia terapii pedagogicznej.

TERAPIA PEDAGOGICZNA to indywidualna lub grupowa pomoc dziecku m. in. w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie się w tym dysleksji rozwojowej. To oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja .

Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny;
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho-motorycznych;
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach;
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki i metody terapeutyczne;
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.
 • Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, że są one efektywne i powodują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły).

Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami jakie ma dziecko.

OFERUJEMY w ramach TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

 • pomoc w zakresie:
  dysleksji rozwojowej oraz jej ryzyka;
  dysgrafii (trudności w pisaniu tzw. niezgrabne pismo);
  dysortografii (trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w tym błędów ortograficznych);
  dyskalkulii (trudności w uczeniu się matematyki).
 • zajęcia wyrównawcze tzn. wyrównywanie braków programowych;
 • przygotowanie do sprawdzianów zewnętrznych w szkole podstawowej, tj. sprawdzianu trzecioklasisty i sprawdzianu szóstoklasisty;
 • naukę poprzez zabawę – stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych za pomocą gier edukacyjnych, programów multimedialnych, łamigłówek, rebusów, itp.;
 • pracę w oparciu o Program Edukacyjno – Terapeutyczny „Ortograffiti”.

O PROGRAMIE EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYM ORTOGRAFFITII

Program Edukacyjno – Terapeutyczny „ORTOGRAFFITI” to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksja. Program realizowany jest wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji.

Praca w oparciu o program ma na celu:

Stymulację wszystkich funkcji poznawczych – wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych;

Rozwijanie umiejętności szkolnych– szczególnie czytania w zakresie techniki, tempa, a także rozumienia czytanej treści, jak również pisania w zakresie poprawności ortograficznej, konstruowania różnych form wypowiedzi i sprawności grafomotorycznej.

PROGRAM OPRACOWANY JEST W SERIACH DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KSZTAŁCENIA:

 1. ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM – seria dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, czyli dla klas I-III
 2. ORTOGRAFFITI dla klas IV – VI
 • dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania:

       – I poziom – łatwiejszy,

       – II poziom – trudniejszy;

 dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki;

– dla uczniów z dysgrafia lub niskim poziomem pisma;

3. ORTOGRAFFITI dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkie serie zawierają ćwiczenia rozwijają funkcje wzrokowe i słuchowo-językowe, koncentrację uwagi, percepcję, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, orientację w kierunkach, logiczne myślenie, technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność poprawnego pisania i wypowiadania się. Zadania są tak pomyślane, by wzbogacały wiedzę i słownictwo uczniów. Treść zadań została skorelowana z podstawą programową z zakresu języka polskiego oraz innych przedmiotów.

Aby dowiedzieć się więcej o programie kliknij : www.ortograffiti.pl