Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

Elektroniczny Dziennik Przedszkola

Centrum Rozwoju Osobistego

Elektroniczny dziennik przedszkola to kompleksowy program przeznaczony do pracy przedszkolach – masowych, specjalnych, integracyjnych. Program jest bardzo elastyczny i umożliwia dostosowanie do potrzeb każdej placówki.

Program umożliwia sporządzanie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664)

W dzienniku zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

Dziennik zajęć przedszkola można uzupełnić o dzienniki zajęć specjalistycznych prowadzonych w przedszkolu. Program umożliwia zapis niezbędnych informacji dotyczących rozwoju dziecka i odbytych diagnoz. Program umożliwia zapis obecności na terapii, zapis tematu i przebiegu zajęć, a także dokonywanie ewaluacji i oceny efektów prowadzonych działań. Dzięki dodatkowym funkcjonalnościom możliwe jest wysyłanie danych do SIO. Program ułatwia logistykę – dzięki funkcji terminarza w sposób jasny i przejrzysty tworzymy plan zajęć dla każdego specjalisty, łatwo sprawdzamy ich dostępność. W programie możliwe jest tworzenie indywidualnych programów terapii w oparciu o obserwacje wynikające z przeprowadzonych diagnoz funkcjonalnych.

EDP to także program ułatwiający zarządzanie przedszkolem, dzięki panelowi plan zajęć możemy planować wizyty dla specjalistów. Możliwe jest także przypisanie specjalisty do określonego gabinetu, co daje czytelny obraz planu dnia. Wprowadza porządek i umożliwia szybkie sprawdzenie wolnych terminów u danego specjalisty.

W programie możemy dodawać załączniki – opinie, orzeczenia i inne dokumenty. Program jest zgodny z RODO – dane są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu HTTPS.

EDP umożliwia pracę zdalną – dzięki panelowi rodzic – możemy założyć dla każdego rodzica konto (nadać mu login i hasło), a następnie kontaktować się poprzez wysyłanie wiadomości i materiałów do pracy z dzieckiem. Umożliwia także zdalny kontakt między terapeutami prowadzącymi dziecko. EDP to program, który zmienia się dla Państwa, ewoluuje, odpowiada na Państwa potrzeby i oczekiwania. Tworzona dokumentacja ma być prosta i przejrzysta dla terapeutów, rodziców, osób sprawujących nadzór.

Program EDP powstał na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w pracy w placówkach oświatowych. Jest przejrzysty, czytelny i funkcjonalny.

Program może mieć zastosowanie również w placówkach takich jak OWI, OREW, Warsztaty terapii zajęciowej.