Lębork, Aleja Niepodległości 6
605424257
biuro@neurologopeda.lebork.pl

RODO

Centrum Rozwoju Osobistego

Klauzula RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewą Szułczyk – Żurawską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: MODUS – Centrum Rozwoju Osobistego Ewa Szułczyk – Żurawska Aleja Wolności 32, 84-300 Lębork.

Inspektorem ochrony danych jest Piotr Piątak, kontakt mailowy: ppiatak@kancelariapiatak.pl.

Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) RODO.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Dane osobowe Państwa dzieci obejmujące: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania Administrator Danych udostępnia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
– realizacji umów zawartych z Administratorem danych.
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa oraz obowiązkowe w przypadkach określonych w przepisach prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.