W centrum przeprowadzamy badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Pracujemy w oparciu o program EduSensus Gotowość szkolna firmy Young Digital Planet. Wykonujemy indywidualne badania dzieci jak i podejmujemy współpracę z przedszkolami w celu przebadania większej liczby dzieci, udzielenia wskazówek dotyczących ewentualnego programu terapii.


Diagnozę przeprowadza w centrum pedagog bądź psycholog.


EduSensus Gotowość szkolna została uznana za wyrób medyczny. Spełnia on wymagania Europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC i odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN.

Gotowość szkolna – zestaw ćwiczeń do wspomagania procesu diagnozy gotowości szkolnej oraz do stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych i umiejętności matematycznych. Każde dziecko w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki szkolnej podlega obowiązkowi analizy gotowości do podjęcia takiej nauki, sporządzonej przez pedagoga. Przygotowana w programie ocena gotowości szkolnej dziecka może zostać zapisana, a także wydrukowana.

Diagnoza ta służy nauczycielom i rodzicom, aby mogli oni właściwie wspierać dziecko w procesie zmierzającym do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej poprzez stymulację odpowiednich obszarów.

Multimedialne oprogramowanie eduSensus Gotowość szkolna umożliwia profesjonalną diagnozę i terapię obszarów związanych z osiągnięciem gotowości szkolnej.
Ta część programu zawiera zestaw pedagogicznych prób diagnostycznych, które służą do oceniania rozwoju dziecka pięcioletniego. Powstała ona na bazie doświadczeń diagnostów, specjalistów terapii pedagogicznej, nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz dostępnych w literaturze przedmiotu materiałów traktujących o profilaktyce specyficznych trudności w uczeniu się. Diagnoza pedagogiczna, dzięki unikalnej multimedialnej formie, pomaga w zdiagnozowaniu stopnia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się.


Próby diagnostyczne obejmują 9 aspektów rozwoju dziecka:

diagnoza motoryki dużej,

diagnoza rozwoju mowy,

badanie sprawności manualnej i grafomotoryki,

określenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,

ocena dominacji stronnej – lateralizacja,

diagnoza funkcji słuchowo-językowych,

ocena rozwoju analizy i syntezy wzrokowej,

badanie rozwoju pojęć i operacji matematycznych,

diagnoza dojrzałości emocjonalnej i społecznej.
Ćwiczenia stymulujące są narzędziem przystosowanym do kompleksowej pracy z dziećmi pięcioletnimi w cyklu profilaktyczno-stymulującym. Stworzono je z myślą o przygotowaniu dzieci do nauki w szkole. Ich zadaniem jest stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi oraz rozwijanie różnych form komunikacji. Ćwiczenia te stanowią narzędzie wzbogacające formy nauczania i rozwijające zainteresowania dziecka oraz mobilizują je do skupienia się na wykonywanych zadaniach. Dzięki elementom profilaktycznym, pomagają one również w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i edukacji matematycznej.

Aby wyrównać szanse dzieci na pomyślny strat w szkole, konieczne jest rozpoznanie problemu oraz stymulacja tych funkcji percepcyjno-motorycznych, które rozwijają się zbyt wolno i nieharmonijnie. Program eduSensus Gotowość szkolna jest niezwykle przydatnym narzędziem do diagnozy i terapii pedagogicznej, które nie tylko pozwala na rozpoznanie problemów dziecka, ale daje mu również możliwość systematycznego doskonalenia różnorodnych umiejętności koniecznych do rozpoczęcia nauki szkolnej. Zawarte w programie ciekawe zabawy i ćwiczenia (wykorzystujące np. zagadki, rymowanki, wierszyki) stymulują aktywność słowną, tym samym zwiększając możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka oraz bogacenia zasobu słownictwa.


Opis i zdjęcia udostępnione przez firmę Young Digital Planet.powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+