Jeśli twoje dziecko:

niechętnie chodzi do szkoły;

napotyka na niepowodzenia szkolne;

meczy się przy czytaniu i pisaniu;

niechętnie odrabia prace domowe;

ma problemy z ortografią;

ma zdiagnozowaną lub podejrzewasz u niego dysleksję rozwojową, dysgrafię, dysortografię czy też dyskalkulię…

…zapraszamy na zajęcia terapii pedagogicznej.


TERAPIA PEDAGOGICZNA to indywidualna lub grupowa pomoc dziecku m. in. w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie się w tym dysleksji rozwojowej. To oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja .


Cele terapii pedagogicznej:

stymulowanie rozwoju dziecka - jest to cel nadrzędny;

stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho-motorycznych;

wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach;

eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki i metody terapeutyczne;

eliminowanie niepowodzeń emocjonalno - społecznych i ich konsekwencji.


Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, że są one efektywne i powodują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły).

Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami jakie ma dziecko.


OFERUJEMY w ramach TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

pomoc w zakresie:
- dysleksji rozwojowej oraz jej ryzyka;
- dysgrafii (trudności w pisaniu tzw. niezgrabne pismo);
- dysortografii (trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w tym błędów ortograficznych);
- dyskalkulii (trudności w uczeniu się matematyki).

zajęcia wyrównawcze tzn. wyrównywanie braków programowych;

przygotowanie do sprawdzianów zewnętrznych w szkole podstawowej, tj. sprawdzianu trzecioklasisty i sprawdzianu szóstoklasisty;

naukę poprzez zabawę – stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych za pomocą gier edukacyjnych, programów multimedialnych, łamigłówek, rebusów, itp.;

pracę w oparciu o Program Edukacyjno - Terapeutyczny "Ortograffiti".


O PROGRAMIE EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYM ORTOGRAFFITII

Program Edukacyjno – Terapeutyczny "ORTOGRAFFITI" to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksja. Program realizowany jest wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji.


Praca w oparciu o program ma na celu:

Stymulację wszystkich funkcji poznawczych – wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych;

Rozwijanie umiejętności szkolnych– szczególnie czytania w zakresie techniki, tempa, a także rozumienia czytanej treści, jak również pisania w zakresie poprawności ortograficznej, konstruowania różnych form wypowiedzi i sprawności grafomotorycznej.


PROGRAM OPRACOWANY JEST W SERIACH DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KSZTAŁCENIA:

1. ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM – seria dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, czyli dla klas I-III

2. ORTOGRAFFITI dla klas IV – VI

- dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania:

* I poziom – łatwiejszy,

* II poziom – trudniejszy;

- dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki;

- dla uczniów z dysgrafia lub niskim poziomem pisma;

3. ORTOGRAFFITI dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.


Wszystkie serie zawierają ćwiczenia rozwijają funkcje wzrokowe i słuchowo-językowe, koncentrację uwagi, percepcję, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, orientację w kierunkach, logiczne myślenie, technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność poprawnego pisania i wypowiadania się. Zadania są tak pomyślane, by wzbogacały wiedzę i słownictwo uczniów. Treść zadań została skorelowana z podstawą programową z zakresu języka polskiego oraz innych przedmiotów.


Aby dowiedzieć się więcej o programie kliknij : www.ortograffiti.pl
powrót

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+